Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ​Docent: Patricia van Leeuwaarde – de Groot
  • ​Cursist: de zwangere die de zwangerschapscursus volgt       
  • Locatie: de locatie waarop de cursus gegeven wordt, anders dan het vestigingsadres van Patricia Connects.

Artikel 2: Algemeen

De docent geeft voorlichting, tips, oefeningen en houdingen aan de cursist, ten bate van een ontspannen zwangerschap en bevalling op het als zodanig opgegeven locatie adres, tenzij onderling anders afgesproken. 

Artikel 3: Basis

De zwangerschapscursus is opgezet om de zwangere te informeren en voor te bereiden op de bevalling. De docent geeft tips, oefeningen en houdingen aan de cursist. Het cursusaanbod is géén vervanging voor professionele medische begeleiding of advies. Raadpleeg altijd een verloskundige of arts als er zich problemen voordoen met uw gezondheid of bij zorgen over uw zwangerschap. De docent kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van aanbevelingen uit de cursus of van het niet consulteren van deskundig medisch advies bij een verloskundige of arts.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cursist verhinderd is om op de afgesproken datum op de cursuslocatie aanwezig te zijn, dient zij de docent hiervan zo snel mogelijk (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les) op de hoogte te stellen. Indien mogelijk wordt de les doorgeschoven of wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de les op een andere locatie in te halen (indien de groepsgrootte aldaar dit toelaat). Indien korter dan 48 uur wordt afgezegd komt de les te vervallen zonder restitutie van geld.

De cursist heeft wél recht op creditering van lesgeld indien zij eerder bevalt dan haar uitgerekende datum en er nog lessen openstaan (na ontvangst van het geboortekaartje). Ook bij ziekenhuisopname i.v.m. complicaties bij de zwangerschap, bij een afgebroken zwangerschap, op doktersadvies of met ernstige bekkenklachten (laatste beide met dokters/therapeut verklaring) wordt cursusgeld gerestitueerd. Daarbij wordt cursist in de gelegenheid gesteld de waarde van het totaal aantal door haar gemiste lessen gecrediteerd te krijgen of te storten in het ‘noodfonds’ van de docent. Dit noodfonds wordt toegekend aan zwangere dames die geen financiële middelen hebben om de cursus zelf te bekostigen. E.e.a. ter beoordeling van de docent.

Artikel 5: Tariefstelling

Vóór aanvang van de cursus informeert de docent de cursist mondeling of schriftelijk over de dan geldende tarieven. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend moeten worden. De docent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Tevens is de docent gerechtigd op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren.

Artikel 6: Betaling

Betaling voor de proefles vindt plaats vóór de betreffende les. Indien tot inschrijving van meerdere lessen wordt overgegaan dient vóór aanvang van de eerstvolgende les de betaling van de lessenreeks per bank of contant te worden voldaan. Van de totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan mogelijk gedeclareerd worden bij de verzekering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 7: Afwezigheid docent

De docent zorgt voor een invalkracht tijdens vakantiedagen of andere verplichtingen. Indien er geen invalkracht beschikbaar is, zullen de lessen worden doorgeschoven. Wanneer de cursist hierdoor lessen overhoudt na de bevalling zal het restant worden gerestitueerd aan de cursist. Lessen kunnen worden gevolgd tot 42 weken zwangerschap.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De docent heeft het recht om overeengekomen cursus lessen op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de cursus niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De cursus lessen van de docent zijn gericht op eerlijke voorlichting zonder resultaat te garanderen. De docente sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van door de docent verstrekte voorlichting en tips door de cursist.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de docente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11: Social media

Patricia Connects heeft een Facebookpagina https://www.facebook.com/PatriciaConnects en een Instagrampagina https://www.instagram.com/patriciaconnects, volg ons met leuke zwangerschap gerelateerde onderwerpen.  

Geef aan als niet getagt wil worden of dat er een foto van jullie groep geplaatst wordt op Facebook en/of Instagram.

Artikel 12: Akkoord algemene voorwaarden

De cursist gaat bij het (digitaal) indienen van het inschrijfformulier automatisch akkoord met bovenstaande genoemde algemene voorwaarden.